เรียน  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ขณะนี้ท่านสามารถ ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 "All You Can Do with Ultrasound" ได้แล้ว จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

           1.Scrotal US: Case-based learning