ประชาสัมพันธ์

 เรียน  ผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

         ท่านสามารถเข้ารับชม VDO Rerun การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เรื่อง "Advanced Ultrasound in Clinical Practice 2021" ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้จาก Link นี้ VDO Rerun 

        ท่านสามารถ Login โดย E-mail ของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยกรอกในช่อง Enter Ticket Code และ Password โปรดใส่ US2021 จากนั้น Click Join Now