Quick links

Login FormHome

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย

ข้อความชี้แจงการลงทะเบียนประชุม

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (form_registration_MUST_Feb_2015.pdf)form_registration_MUST_Feb_2015.pdf Administrator103 Kb01/10/15 02:47

เรียนท่านสมาชิกและผู้สนใจลงทะเบียนประชุมวิชาการ Ultrasound of the Small Parts (12-13 กุมภาพันธ์ 2558)

    เนื่องจากมีค่าประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีตัวเลขไม่เท่ากัน ในเอกสารที่ส่งให้ รพ. และ สมาชิก ซึ่งมีอัตราถูกกว่า อัตราในใบลงทะเบียนทาง website และที่ส่งให้สมาชิกบางส่วนทางอีเมล์ เนื่องจากเอกสารทางไปรษณี ได้ส่งออกไปก่อนที่มีการปรับของกรรมการเพิ่มเติม ทางผู้จัดประชุม ขออภัยในความสับสนมา ณ ที่นี้ โดยอัตราค่าลงทะเบียน จะคงอัตราที่ส่งให้สมาชิกทาง ไปรษณีย์ และโรงพยาบาลเป็นหลัก (อัตราที่ถูกกว่า)  ตามรายละเอียดข้างล่าง  หากท่านผู้ลงทะเบียน ได้ลงทะเบียน และชำระเงินเกินมาแล้ว ทางสมาคมจะคืนเงินส่วนต่างให้วันประชุม ครับ

 

อัตราลงทะเบียนที่ใช้


                                       ไม่ใช่สมาชิก                       สมาชิก                             Resident/Fellow

ลงทะเบียนและชำระเงิน             2วัน                  1วัน              2วัน              1วัน                     2วัน              1วัน


ภายใน 15 ม.ค. 58                   3,000               1,500               1,500                 800                 500*                300*
16 ม.ค.-10 ก.พ. 58                 3,500               2,000               2,000              1,500               1,000                  800
หน้างานประชุม                        4,000               2,500               3,000              2,000               2,000               1,000

Embarassed   สามารถ download  ใบสมัคร ได้แล้วครับ  Embarassed

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2015 เวลา 03:04 น. )

 

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558 และการประชุมสามัญประจำปี

เรื่อง      การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558 และการประชุมสามัญประจำปี

เรียน     สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

                        สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558 โดยมีหัวข้อการประชุมคือ  “Ultrasound of the Small Parts” สำหรับแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจและปฏิบัติงานด้านอัลตร้าซาวด์  การอบรมจะจัดในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี กทม. รายละเอียดดังโปรแกรมการประชุมที่แนบมา

                        นอกจากนี้ทางสมาคมฯขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 11.45 น. ด้วย

             เนื่องจากทางสมาคมฯ กำลังปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิกให้เป็นปัจจุบันที่สุด จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกโปรดส่ง email มายังนายทะเบียนของสมาคมฯ (น.พ. สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล) ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เพื่อทางสมาคมฯ จะได้มี email address ของท่านเพื่อการติดต่อในโอกาสต่อไป และโปรดแจ้งหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ที่ทำงาน ที่อยู่ เพื่อให้ทางสมาคมฯ ลงฐานข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง สำหรับสมาชิกที่ได้ติดต่อมาแล้ว ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้      

 

ขอแสดงความนับถือ  

                                             

   (รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย  ตรีนวรัตน์)

นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

 

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (most update US small part 2015 _3_.pdf)most update US small part 2015 _3_.pdf Administrator62 Kb12/08/14 02:14

          การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558

สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

“ULTRASOUND OF THE SMALL PARTS”

          วันที่  12 – 13 กุมภาพันธ์  2558

          ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ซอยศูนย์วิจัย  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  กรุงเทพมหานคร

 

พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 

 

08.20–08.30 น. กล่าวเปิดงาน (นายกสมาคมฯ)

08.30–09.00 น. Basic musculoskeletal ultrasound 

- อ.พญ.นิยตา จิตรภาษย์ 

09.00–09.30 น. ปาฐกถาเกียรติยศนายแพทย์กิตติพงศ์  วัยโรจนวงษ์

     เรื่อง  ภาษีและการลงทุนทางการแพทย์

- อ.นพ. เอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์

09.30–10.00 น.   US of MSK infection

 อ.นพ.ประมาณ  เฟื่องฟ้า

10.00-10.30 น. Coffee Break

10.30-11.00 น. US of soft tissue mass

- อ. พญ. วราภรณ์ ศรีขำ

11.00-11.30 น. US of shoulder joint

– ผศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์ 

 11.30-12.00 น. US of abdominal wall hernia

– ศ.พญ. สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ

 12.00-13.00 น. Lunch

 13.00-13.30 น. MSK US in emergency unit 

  - ผศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์

13.30-14.30 น. Symposium Breast US: 

(1) New BIRADS

– รศ.พญ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ 

(2) Elastography

– อ.พญ. เจนจิราปรึกษาดี 

(3) Pitfalls

- รศ.พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์ 

14.00-15.30 น. Coffee Break

15.00-15.20 น.  Scrotal mass

- ผศ.พญ. กอบกุลเมืองสมบูรณ์

15.30-16.00 น.  Acute scrotal condition - อ.นพ. กานต์ แตงเที่ยง

 

  ศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

  Room A

08.00-08.45 น. Neck nodes - Prof. Anil T Ahuja

08.45–09.15 น Thyroid nodule : benign versus malignant

-อ.พญ. วรปารี สุวรรณฤกษ์

09.15–10.00 น. Lumps and bumps in the neck

- Prof. Anil T Ahuja

10.00-10.30 น. Break

10.00-10.30 น. Chest US – รศ.พญ. ปานฤทัยตรีนวรัตน์ 

11.45-12.00 น. ประชุมสามัญประจำปี

12.00-13.00 น. Lunch 

13.00-13.30 น. US markers for fetal aneuploidy in 2nd trimester

ศ.นพ. พฤหัส จันทร์ประภาพ 

13.30-14.00 น. Ovarian tumor (TBA)

14.30-15.00 น. Break 

 

Room B

09.15–09.30 น. US screening for preterm labor

- รศ.นพ.พัญญูพันธ์บูรณะ

09.30–10.00 น. US screening for fetal thalassemia

- รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์

10.00-10.15 น..    Break 

10.15-10.45 น. Fetal chromosomal anomaly

screening

: US in 1st trimester 

อ.นพ. นพดล ไชยสิทธิ์

10.45-10.45 น. Fetal chromosomal anomaly screening

: Beyond US 

รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย

11.45-12.00 น. ประชุมสามัญประจำปี

12.00-13.00 น. Lunch 


กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้  ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบได้ที่ website   “www.must.or.th”

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 04:40 น. )

 

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558

27 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง        การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558

เรียน       สมาชิกสมาคมฯ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน

สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558  ให้แก่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง  ในครั้งนี้ทางด้านรังสีวิทยาเป็นเรื่องของ “Ultrasound of the Small Parts” ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เชิญรังสีแพทย์ระดับโลกที่มีความชำนาญด้านอัลตร้าซาวด์ของบริเวณศีรษะและลำคอ คือ Professor Anil T. Ahuja จาก The Chinese University of Hong Kong มาบรรยายและทำ Ultrasound live demonstration  วิทยากรท่านนี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และได้รับเชิญให้ไปบรรยายบ่อยครั้งในการประชุมระดับนานาชาติ Prof. Ahuja ได้เคยมาบรรยายในประเทศไทยครั้งหนึ่งเมื่อ 3 ปีก่อน และเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่น่ายินดีว่า Prof.  Ahuja ให้เกียรติมาบรรยายให้สมาคมฯ ของเราอีกครั้งหนึ่ง

ในวันที่สองของการประชุมจะมีบรรยายคู่ขนานในช่วงเช้า และสำหรับผู้ฟังที่สนใจเฉพาะทางอัลตร้าซาวด์ของสูตินรีเวชวิทยา สามารถเลือกเข้าร่วมประชุมเฉพาะในวันที่สองซึ่งมีการบรรยายตลอดวัน โดยจะเน้นที่การใช้อัลตร้าซาวด์เพื่อตรวจคัดกรองในกลุ่มทารกที่มีความพิการหรือมีโครโมโซมผิดปกติ รวมถึงมารดาที่มีความเสี่ยงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด นอกจากนี้ยังมีหัวข้อบรรยายอัลตร้าซาวด์ทางนรีเวชในเรื่อง การตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก และเนื้องอกรังไข่ ซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ทั้งสูตินรีแพทย์และรังสีแพทย์ต่างให้ความสนใจ

ถ้าท่านสนใจจะเข้าร่วมประชุม ขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าตามคำแนะนำในใบสมัคร  อนึ่ง ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯได้ ซึ่งจะทำให้ท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ตั้งแต่การประชุมครั้งนี้ และครั้งถัดๆ ไป  ท่านสามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับการประชุมของสมาคมฯ ได้ที่ www.must.or.th

ขอแสดงความนับถือ

 

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย  ตรีนวรัตน์)

นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 03 ธันวาคม 2014 เวลา 08:21 น. )

 

Update รายชื่อสมาชิก สมาคมอัตตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (Members_updated_device.pdf)Update_Members Administrator122 Kb07/25/14 13:39

เรียนแจ้ง  สมาชิกสมาคมอัตตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 

                           ชิญชวนชาวสมาชิก ประธาน กรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงสมาชิกสมาคมอัตตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย เข้าร่วมตรวจสอบรายชื่อสมาชิก ในรายชื่อสมาชิก สมาคมอัตตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย Up date ล่าสุด

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:56 น. )

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 22

Language Selection
Thai (ภาษาไทย)
Who's Online
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้ชมถึงวันนี้
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday106
mod_vvisit_counterYesterday87
mod_vvisit_counterThis week256
mod_vvisit_counterLast week592
mod_vvisit_counterThis month2223
mod_vvisit_counterLast month2411
mod_vvisit_counterAll days558774