Quick links

Login FormHome

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย

ข้อความชี้แจงการลงทะเบียนประชุม

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (form_registration_MUST_Feb_2015.pdf)form_registration_MUST_Feb_2015.pdf Administrator103 Kb01/10/15 02:47

เรียนท่านสมาชิกและผู้สนใจลงทะเบียนประชุมวิชาการ Ultrasound of the Small Parts (12-13 กุมภาพันธ์ 2558)

    เนื่องจากมีค่าประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีตัวเลขไม่เท่ากัน ในเอกสารที่ส่งให้ รพ. และ สมาชิก ซึ่งมีอัตราถูกกว่า อัตราในใบลงทะเบียนทาง website และที่ส่งให้สมาชิกบางส่วนทางอีเมล์ เนื่องจากเอกสารทางไปรษณี ได้ส่งออกไปก่อนที่มีการปรับของกรรมการเพิ่มเติม ทางผู้จัดประชุม ขออภัยในความสับสนมา ณ ที่นี้ โดยอัตราค่าลงทะเบียน จะคงอัตราที่ส่งให้สมาชิกทาง ไปรษณีย์ และโรงพยาบาลเป็นหลัก (อัตราที่ถูกกว่า)  ตามรายละเอียดข้างล่าง  หากท่านผู้ลงทะเบียน ได้ลงทะเบียน และชำระเงินเกินมาแล้ว ทางสมาคมจะคืนเงินส่วนต่างให้วันประชุม ครับ

 

อัตราลงทะเบียนที่ใช้


                                       ไม่ใช่สมาชิก                       สมาชิก                             Resident/Fellow

ลงทะเบียนและชำระเงิน             2วัน                  1วัน              2วัน              1วัน                     2วัน              1วัน


ภายใน 15 ม.ค. 58                   3,000               1,500               1,500                 800                 500*                300*
16 ม.ค.-10 ก.พ. 58                 3,500               2,000               2,000              1,500               1,000                  800
หน้างานประชุม                        4,000               2,500               3,000              2,000               2,000               1,000

Embarassed   สามารถ download  ใบสมัคร ได้แล้วครับ  Embarassed

 

          รบกวน เปิดด้วยโปแรกรม Google  Chrome     หรือ   ตั้ง  หน้า เว็บ ของ IE  ที่ ค่า ZOOM   View  120%   ก้อสามารถดูได้ครับ 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 03 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 07:52 น. )

 

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558 และการประชุมสามัญประจำปี

เรื่อง      การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558 และการประชุมสามัญประจำปี

เรียน     สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

                        สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558 โดยมีหัวข้อการประชุมคือ  “Ultrasound of the Small Parts” สำหรับแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจและปฏิบัติงานด้านอัลตร้าซาวด์  การอบรมจะจัดในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี กทม. รายละเอียดดังโปรแกรมการประชุมที่แนบมา

                        นอกจากนี้ทางสมาคมฯขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 11.45 น. ด้วย

             เนื่องจากทางสมาคมฯ กำลังปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิกให้เป็นปัจจุบันที่สุด จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกโปรดส่ง email มายังนายทะเบียนของสมาคมฯ (น.พ. สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล) ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เพื่อทางสมาคมฯ จะได้มี email address ของท่านเพื่อการติดต่อในโอกาสต่อไป และโปรดแจ้งหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ที่ทำงาน ที่อยู่ เพื่อให้ทางสมาคมฯ ลงฐานข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง สำหรับสมาชิกที่ได้ติดต่อมาแล้ว ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้      

 

ขอแสดงความนับถือ  

                                             

   (รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย  ตรีนวรัตน์)

นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

 

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (most update US small part 2015 _3_.pdf)most update US small part 2015 _3_.pdf Administrator62 Kb12/08/14 02:14

          การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558

สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

“ULTRASOUND OF THE SMALL PARTS”

          วันที่  12 – 13 กุมภาพันธ์  2558

          ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ซอยศูนย์วิจัย  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  กรุงเทพมหานคร

 

พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 

 

08.20–08.30 น. กล่าวเปิดงาน (นายกสมาคมฯ)

08.30–09.00 น. Basic musculoskeletal ultrasound 

- อ.พญ.นิยตา จิตรภาษย์ 

09.00–09.30 น. ปาฐกถาเกียรติยศนายแพทย์กิตติพงศ์  วัยโรจนวงษ์

     เรื่อง  ภาษีและการลงทุนทางการแพทย์

- อ.นพ. เอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์

09.30–10.00 น.   US of MSK infection

 อ.นพ.ประมาณ  เฟื่องฟ้า

10.00-10.30 น. Coffee Break

10.30-11.00 น. US of soft tissue mass

- อ. พญ. วราภรณ์ ศรีขำ

11.00-11.30 น. US of shoulder joint

– ผศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์ 

 11.30-12.00 น. US of abdominal wall hernia

– ศ.พญ. สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ

 12.00-13.00 น. Lunch

 13.00-13.30 น. MSK US in emergency unit 

  - ผศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์

13.30-14.30 น. Symposium Breast US: 

(1) New BIRADS

– รศ.พญ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ 

(2) Elastography

– อ.พญ. เจนจิราปรึกษาดี 

(3) Pitfalls

- รศ.พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์ 

14.00-15.30 น. Coffee Break

15.00-15.20 น.  Scrotal mass

- ผศ.พญ. กอบกุลเมืองสมบูรณ์

15.30-16.00 น.  Acute scrotal condition - อ.นพ. กานต์ แตงเที่ยง

 

  ศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

  Room A

08.00-08.45 น. Neck nodes - Prof. Anil T Ahuja

08.45–09.15 น Thyroid nodule : benign versus malignant

-อ.พญ. วรปารี สุวรรณฤกษ์

09.15–10.00 น. Lumps and bumps in the neck

- Prof. Anil T Ahuja

10.00-10.30 น. Break

10.00-10.30 น. Chest US – รศ.พญ. ปานฤทัยตรีนวรัตน์ 

11.45-12.00 น. ประชุมสามัญประจำปี

12.00-13.00 น. Lunch 

13.00-13.30 น. US markers for fetal aneuploidy in 2nd trimester

ศ.นพ. พฤหัส จันทร์ประภาพ 

13.30-14.00 น. Ovarian tumor (TBA)

14.30-15.00 น. Break 

 

Room B

09.15–09.30 น. US screening for preterm labor

- รศ.นพ.พัญญูพันธ์บูรณะ

09.30–10.00 น. US screening for fetal thalassemia

- รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์

10.00-10.15 น..    Break 

10.15-10.45 น. Fetal chromosomal anomaly

screening

: US in 1st trimester 

อ.นพ. นพดล ไชยสิทธิ์

10.45-10.45 น. Fetal chromosomal anomaly screening

: Beyond US 

รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย

11.45-12.00 น. ประชุมสามัญประจำปี

12.00-13.00 น. Lunch 


กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้  ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบได้ที่ website   “www.must.or.th”

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 04:40 น. )

 

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558

27 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง        การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558

เรียน       สมาชิกสมาคมฯ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน

สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558  ให้แก่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง  ในครั้งนี้ทางด้านรังสีวิทยาเป็นเรื่องของ “Ultrasound of the Small Parts” ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เชิญรังสีแพทย์ระดับโลกที่มีความชำนาญด้านอัลตร้าซาวด์ของบริเวณศีรษะและลำคอ คือ Professor Anil T. Ahuja จาก The Chinese University of Hong Kong มาบรรยายและทำ Ultrasound live demonstration  วิทยากรท่านนี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และได้รับเชิญให้ไปบรรยายบ่อยครั้งในการประชุมระดับนานาชาติ Prof. Ahuja ได้เคยมาบรรยายในประเทศไทยครั้งหนึ่งเมื่อ 3 ปีก่อน และเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่น่ายินดีว่า Prof.  Ahuja ให้เกียรติมาบรรยายให้สมาคมฯ ของเราอีกครั้งหนึ่ง

ในวันที่สองของการประชุมจะมีบรรยายคู่ขนานในช่วงเช้า และสำหรับผู้ฟังที่สนใจเฉพาะทางอัลตร้าซาวด์ของสูตินรีเวชวิทยา สามารถเลือกเข้าร่วมประชุมเฉพาะในวันที่สองซึ่งมีการบรรยายตลอดวัน โดยจะเน้นที่การใช้อัลตร้าซาวด์เพื่อตรวจคัดกรองในกลุ่มทารกที่มีความพิการหรือมีโครโมโซมผิดปกติ รวมถึงมารดาที่มีความเสี่ยงของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด นอกจากนี้ยังมีหัวข้อบรรยายอัลตร้าซาวด์ทางนรีเวชในเรื่อง การตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก และเนื้องอกรังไข่ ซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ทั้งสูตินรีแพทย์และรังสีแพทย์ต่างให้ความสนใจ

ถ้าท่านสนใจจะเข้าร่วมประชุม ขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าตามคำแนะนำในใบสมัคร  อนึ่ง ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯได้ ซึ่งจะทำให้ท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ตั้งแต่การประชุมครั้งนี้ และครั้งถัดๆ ไป  ท่านสามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับการประชุมของสมาคมฯ ได้ที่ www.must.or.th

ขอแสดงความนับถือ

 

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย  ตรีนวรัตน์)

นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 03 ธันวาคม 2014 เวลา 08:21 น. )

 

Update รายชื่อสมาชิก สมาคมอัตตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (Members_updated_device.pdf)Update_Members Administrator122 Kb07/25/14 13:39

เรียนแจ้ง  สมาชิกสมาคมอัตตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 

                           ชิญชวนชาวสมาชิก ประธาน กรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงสมาชิกสมาคมอัตตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย เข้าร่วมตรวจสอบรายชื่อสมาชิก ในรายชื่อสมาชิก สมาคมอัตตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย Up date ล่าสุด

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:56 น. )

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 22

Language Selection
Thai (ภาษาไทย)
Who's Online
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้ชมถึงวันนี้
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday60
mod_vvisit_counterYesterday55
mod_vvisit_counterThis week60
mod_vvisit_counterLast week323
mod_vvisit_counterThis month1372
mod_vvisit_counterLast month1876
mod_vvisit_counterAll days564500