Quick links

Login FormHome

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย

สารจากนายกสมาคม 2559

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (Message_from_the_President.pdf)Message_from_the_President.pdf Administrator267 Kb05/20/16 15:04
Download this file (Registration_Form25_26_Aug.pdf)Registration_Form25_26_Aug.pdf Administrator398 Kb05/20/16 15:14
Download this file (The_conference_program2_2559.pdf)The_conference_program2_2559.pdf Administrator285 Kb05/20/16 15:14

16 พฤษภาคม 2559

เรื่อง        การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2559

เรียน       สมาชิกสมาคมฯ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน

สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย มีความยินดีที่จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2559  ให้แก่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง  ในครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในชื่อการประชุม “Color Doppler Sonography in Routine Practice” ประกอบด้วยการบรรยายในวันแรก และฝึกปฏิบัติในวันที่สอง กลุ่มย่อยในการฝึกปฏิบัติจะมีผู้เรียนประมาณ 5-6 คนต่อกลุ่ม ซึ่งท่านจะได้ฝึกปฏิบัติกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ที่จะชี้แนะให้ท่านทราบเทคนิคและทำการตรวจได้ถูกต้อง

ถ้าท่านสนใจจะเข้าร่วมประชุม ขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าตามคำแนะนำในใบสมัคร  อนึ่ง ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯได้ ซึ่งจะทำให้ท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ตั้งแต่การประชุมครั้งนี้ และครั้งถัดๆ ไป  ท่านสามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับการประชุมของสมาคมฯ ได้ที่  www.must.or.th

 

ขอแสดงความนับถือ

 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย  ตรีนวรัตน์

นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:14 น. )

 

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2559 New

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (Registration_Form25_26_Aug.pdf)Registration_Form25_26_Aug.pdf Administrator398 Kb05/26/16 13:38
Download this file (The_conference_program2_2559.pdf)The_conference_program2_2559.pdf Administrator285 Kb05/26/16 13:39

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2559
เรื่อง “Color Doppler Sonography in Routine Practice”
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร

 
           

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 

        

                       
 เวลา หัวข้อ วิทยากร
08.15 - 08.30 น. Opening remark นายกสมาคมฯ
08.30 – 09.15 น. CDS principle and artifactsผศ.นพ.ธนพงษ์ พันธ์พิกุล 
09.15 – 10.00 น. CDS of renal vesselsรศ.พญ.บุษณี วิบุลผลประเสริฐ 
10.00 – 10.30 น.

Coffee / Tea

 
10.30 – 11.15 น. Venous insufficiency ผศ.นพ.ธนพงษ์ พันธ์พิกุล
11.15 – 12.00 น. Deep vein thrombosis อ.พญ.ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์ 
12.00 – 13.00 น. Lunch Symposium 
13.00 – 13.45 น.

CDS of hepatic and related vasculatures

รศ.พญ.ลัดดาวัลย์  วัชระคุปต์ 
13.45 – 14.30 น. Pediatric Doppler, what are differences from adult? รศ.พญ.ปานฤทัย  ตรีนวรัตน์  
14.30 – 15.00 น. Coffee / Tea 
15.00 -15.45  น.

 CDS of carotid arteries

 รศ.พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร 
 

 

 
   
 

 วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2559

 
  เวลา  
09.00 – 09.50 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ กลุ่มละ 5 คน 
09.50 – 10.40 น.Renal vessels 
10.40 – 11.00 น. Coffee break 
11.00 – 12.00 น.

 Deep veins of lower extremities

 
12.00 – 13.00 น. Lunch box 
   
   
 
 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:39 น. )

 

สารจากนายกเรื่องการประชุม วิชาการ 1/2559

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (form_registration_Feb_2016.pdf)form_registration_Feb_2016.pdf Administrator87 Kb12/11/15 03:42
Download this file (Message_from_the_President_Feb_2016.pdf)Message_from_the_President_Feb_2016.pdf Administrator148 Kb12/11/15 03:47
Download this file (The_Annual_Conference_MUST_2016.pdf)The_Annual_Conference_MUST_2016.pdf Administrator258 Kb12/11/15 03:46
28 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง  การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2559
เรียน  สมาชิกสมาคมฯ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้จัดการประชุมวิชาการประจ าปีครั้งที่ 1/2559
ให้แก่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559
 
ในวันแรกเป็นเรื่อง Ultrasound technology and technique ซึ่งมีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจมาก มีวิทยากรจาก
ต่างประเทศที่มีประสบการณ์ทางอัลตร้าซาวด์สูง ได้แก่ Professor Jiro Hata แพทย์จากประเทศญี่ปุ่น และ Ms. Frauke Lever
ซึ่งเป็น sonographer จากประเทศออสเตรเลีย และยังมีรังสีแพทย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นวิทยากรด้วย
นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ขอเชิญชวนให้ท่านส่งผลงานของท่านที่เป็น Interesting case เพื่อนำเสนอในการประชุม
โดยส่งถึงประธานวิชาการที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ดังแบบฟอร์มที่ก าหนด ภายใน 30 ธันวาคม 2558 ถ้าผลงานของท่าน
ได้รับการคัดเลือก ท่านจะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุม (ยกเว้นการฝึกปฏิบัติในช่วงบ่ายของวันที่สอง)
 
ในวันที่สองของการประชุมจะเป็นเรื่องทางสูติศาสตร์ มีการบรรยายในช่วงเช้า และฝึกปฏิบัติในช่วงบ่าย (ซึ่งรับได้
จำนวนจำกัด) เหมาะสำหรับแพทย์ผู้ต้องการเริ่มต้นเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและหัดตรวจกับหุ่นจำลอง
ถ้าท่านสนใจเข้าร่วมประชุม ขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าตามคำแนะนำในใบสมัคร อนึ่ง ท่านสามารถ
สมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯได้ ซึ่งจะทำให้ท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ตั้งแต่การประชุมครั้งนี้ และ
ครั้งถัดๆ ไป ท่านสามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับการประชุมของสมาคมฯ ได้ที่ www.must.or.th
 
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์)
นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2015 เวลา 03:47 น. )

 

กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2559

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แบบฟอร์มเสนอผลงาน.pdf)FromPresetpresetAdministrator640 Kb10/01/15 04:34

เรียน สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2559 
ในวันที่ 11-12 กพ 59 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  
 
ในการประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมด้วยการ เสนอผลงานของตนเอง ในลักษณะ Interesting case, Missed case, Near-missed case
โดยใช้เวลาประมาณ 6-7 นาทีต่อคนในการนำเสนอแบบ oral presentation ในการประชุม  
ผู้สนใจจะนำเสนอขอให้ submit เรื่องมายังสมาคมฯ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2558รายละเอียดของการ submit ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ส่งเป็น pdf file ซึ่งแปลงจาก power point มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ผู้ที่ได้รับเลือกให้นำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุมในวันแรก และเข้าฟังในส่วนการบรรยายของการประชุมวันที่สองฟรี  (ไม่รวมworkshop ของสูติในวันที่สองของการประชุม)


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2015 เวลา 04:39 น. )

 

จดหมายถึงสมาชิกให้

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (form_registration _AUG_2015.pdf)form_registration _AUG_2015.pdf Administrator79 Kb05/28/15 03:14

15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
เรียน สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
และแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน

 

ทางสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2558
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 หัวข้อเรื่อง “Pediatric Ultrasound” และ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 หัวข้อเรื่อง “Ultrasound Elastography” รายละเอียดดังที่ปรากฏใน website และจดหมายที่ส่งถึงสมาชิก โดยการประชุมจะจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี จากัดจานวนผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน
 
ทางสมาคมใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกและแพทย์ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ผู้สมัครสมาชิกสามารถลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ทันทีในการประชุมครั้งนี้
 
ขอแสดงความนับถือ
 
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์
นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
 
หมายเหตุ ทางสมาคมฯได้มีจดหมายถึงผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ (ตามที่สมาคมฯมีรายชื่อยู่)
หากท่านต้องการเข้าร่วมประชุมแต่ผู้อานวยการโรงพยาบาลของท่านยังไม่ได้รับจดหมาย โปรดแจ้ง
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณสืบศรี ธุพันธ์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
MEDICAL ULTRASONIC SOCIETY OF THAILAND
สานักงาน: ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕0 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 02-718-1703
Office : 11th Floor, The Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road Bangkok 10320 Thailand. Tel. 02-718-1703

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2015 เวลา 03:15 น. )

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 23

Language Selection
Thai (ภาษาไทย)
Who's Online
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้ชมถึงวันนี้
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday20
mod_vvisit_counterYesterday34
mod_vvisit_counterThis week110
mod_vvisit_counterLast week252
mod_vvisit_counterThis month1027
mod_vvisit_counterLast month1028
mod_vvisit_counterAll days582300