images/MD_team-detial/009.jpgimages/MD_team-detial/009.jpgรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2563 – 2566
Executive committee of Medical Ultrasonic Society of Thailand (MUST) year 2020 - 2023


1.       รศ.นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
Tuangsit Wataganara, M.D.          
นายกสมาคมฯ
President
2.   ผศ.พญ.ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์
Natthaporn Tanpowpong, M.D.
ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯสมาคม
President-elect
3.   รศ.พญ.จตุรัตน์ กันต์พิทยา
Jaturat Kanpittaya, M.D.
อุปนายก
Vice President
4.   นพ.สมชาย ศิริเจริญไทย 
Somchai Siricharoenthai, M.D.
อุปนายก/ประธานวิชาการ
Vice President/Scientific Chairperson
5.    อ.พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม
Duangkamon Prapruttam, M.D.
กรรมการ
Committee
6.    ผศ.พญ.วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์
Wanwarang Teerasamit, M.D. 
กรรมการ
Committee
7.   ผศ.พญ.ชนิกานต์ ธิราวิทย์
Shanigarn Thiravit, M.D.
เลขานุการ
Secretary
8.   อ.พญ.เพียงบุหลัน  ยาปาน
Piengbulan Yapan, M.D.
เหรัญญิก
Treasurer
9.   ผศ.พญ.ศรสุภา  ลิ้มเจริญ
Sornsupha Limchareon, M.D.
ประธานวิชาการ
Scientific Chairperson
10.   อ.นพ.นพดล ไชยสิทธิ์
Noppadol Chaiyasit, M.D.
รองประธานวิชาการ
Vice Scientific Chairperson
11.   ผศ.นพ.ธีระภัทร เจริญวิทย์
Dhirapatara Charoenvidhya, M.D.
รองประธานวิชาการ/เว็บมาสเตอร์ 
Vice Scientific Chairperson/Webmaster
12.     ผศ.นพ.ชินรัตน์ บัวงาม
Chinnarat Bua-ngam, M.D.
รองประธานวิชาการ
Vice Scientific Chairperson
13.   อ.พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ์
Voraparee Suvannarerg, M.D.
วิรัชกิจ
International Affairs
14.     นพ.ฐานิศวร์ ศักดิ์ศิรินุกูล
Thanis Saksirinukul, M.D.
ปฏิคม
Social Function
15   อ.นพ.ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร
Thumanoon Ruanghaijatuporn, M.D.
นายทะเบียน
Registrar